Regulamin telewizyty

KLAUZURA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Dermatologii i Medycyny estetycznej Derma Medical, ul. Jana III Sobieskiego 185 Bielsko-Biała 43-300, NIP 644-307-79-67.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem, pod adresem e-mail : kontakt@dermamedical.pl lub pisemnie na nasz adres gabinetu wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności świadczenia przez Administracja usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa do dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przewarzania Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust 1 lit. C. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej : RODO , w zw. Z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta  i Rzecznika Praw Pacjenta, Podstawą przetwarzania danych w zakresie , jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust 1 lit. d  RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą : personel medyczny, biuro księgowe, podmioty serwisujące urządzenia administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.28. ust. 1 z 6 listopada 2008 r. i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 • Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym wykonano zdjęcie,
 • Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza , a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowaniem
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Regulamin telewizyty

 1. Przed zamówieniem usługi telewizyty należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków i zasad Regulaminu uniemożliwia przeprowadzenie usługi telewizyty
 2. Na prośbę przekazaną przed przystąpieniem do usługi pacjenta lekarz odstąpi od jej wykonania i zwróci środki na wskazane konto bankowe w terminie 3 dni roboczych.
 3. Koszt wykonanej usługi telewizyty nie podlega zwrotowi czy reklamacji.
 4. O wystawieniu i czasie trwania e-zwolnienia decyduje lekarz. W razie odmowy wydania zwolnienia lekarskiego usługę telewizyty uważa się za wykonaną.
 5. Recept na leki refundowane przez NFZ, może wymagać zaświadczeń od lekarzy specjalistów oraz dokumentacji medycznej chorego. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji może spowodować odmowę wystawienia recepty przez lekarza. Usługę telewizyty takiej sytuacji uważa się za wykonaną.
 6. Forma telewizyty powoduje brak badania przedmiotowego. W trakcie telewizyty następuje jedynie zebranie wywiadu będące jedynie uzupełnieniem wizyty w gabinecie. W przypadku wątpliwości lekarz na podstawie wywiadu może skierować pacjenta do poradni specjalistycznej, szpitalnego oddziału ratunkowego czy zalecić wezwanie pogotowia ratunkowego. Usługę telewizyty takiej sytuacji uważa się za wykonaną.
 7. Pacjent potwierdza przekazanie oraz prawdziwość informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób i zabiegów operacyjnych, a także stosowanych leków, suplementów diety oraz używek i narkotyków. W razie wyraźnej pisemnej odmowy podania informacji lub podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe lekarz ma prawo przerwać telewizytę. Usługę telewizyty takiej sytuacji uważa się za wykonaną. Brak podania wymienionych wyżej informacji, podanie fałszywych lub niepełnych może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a także zagrożeniem życia.
 8. Gabinet Dermatologii i Medycyny estetycznej Derma Medical, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi.
 9. Gabinet Dermatologii i Medycyny estetycznej Derma Medical zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z usług w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu.
 10. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 11. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Gabinet Dermatologii i Medycyny estetycznej Derma Medical.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2020