REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ MAMY W DERMA MEDICAL

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień Mamy w Derma Medical” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej DermaMEdical Bielsko- Biała ul. Jana III Sobieskiego 185  (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.Dermamedical.pl w zakładce „Blog”

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

  1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie trwał w dniach od 05.03.2019 do 07.03.2019 roku do godziny 00:00. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2 Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na funpagu FB DermaMEdical: https://www.facebook.com/dermamedical.BielskoBiala/

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na funpagu FB DermaMEdical: https://www.facebook.com/dermamedical.BielskoBiala/ w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną poprzez portal FB oraz oznaczeni w poście ogłaszającym wyniki.

 

  1. ZASADY KONKURSU

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Dzień Kobiet w DermaMedical”. W komentarzu uczestnik konkursu poprzez umieszczenie pod postem  Konkursowym hasła : „Dzień Kobiet” oraz oznaczenie jednej osoby ze swoich znajomych. Co stanowi podstawę zgłoszenia udziału w przedmiotowym Konkursie.

PONADTO Uczestnik konkursu :

3.1.1 Ma za zadanie odpowiedzieć w komentarzu ” Co według Ciebie wpływa odmładzająco na skórę?”

  1. NAGRODA

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 1 nagroda, tj. 1(jedna) NAGRODA GŁÓWNA Zabieg Clear Lift urządzeniem Alma Harmony Pro na twarz, szyję oraz dekolt dla siebie oraz osoby, która została oznaczona w poscie.

4.2 Dwie pozostałe osoby zostaną nagrodzone zestawami kosmetyków.

4.3 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 

  1. LAUREATKA I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureatka konkursu w liczbie 1 (słownie: jeden) zostanie powiadomiona o przyznaniu nagrody poprzez nasz funpage DermaMEdical https://www.facebook.com/dermamedical.BielskoBiala/  spośród osób, które odpowiedziały na pytanie w komenatarzu.

5.2. Laureatka  powiadomiona zostanie o wygranej drogą elektroniczną poprzez portal FB oraz zostaje oznaczona w poście, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagroda główna w celu wykonania zabiegu wymaga przyjazdu Laureatki – Zwycięscy Konkursu do Gabinetu Dermatologii i Medycyny Estetycznej DermaMedical Bielsko-Biała ul. Jana III Sobieskiego  w dogodnym dla Laureata terminie w godzinach urzędowania Gabinetu.

5.4. Wyboru laureatki dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora która wyłoni Laureatkę poprzez uwiecznienie tego faktu na funpage FB DermaMEdical w formie filmiku, losującego osobę.

 

  1. DANE OSOBOWE

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.). Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji do konkursu) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.

6.3. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.

6.4. Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

  1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

8.8. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.